วัฒนธรรมชาวพุทธ

วัฒนธรรมชาวพุทธ (29)


 วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งแฝงวิธีการฝึกฝนคุณธรรมด้วยกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัย ตลอดจนถึงวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมา
นานแสนนาน

โดยจัดออกเป็น ๔ หมวด คือ วัฒนธรรมการใช้และดูแลรักษาปัจจัย ๔, วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ, มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี จึงสะดวกต่อการนำไปเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตัวและใช้ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพราะเนื้อหาสาระของแต่ละหมวดจะมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เมื่อใครลงมือปฏิบัติตามแล้ว คุณธรรมพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นทันที คือ

๑. ความรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเองและส่วนรวม มีความสม่ำเสมอในการทำความดี
๒. ความกระตือรือร้นในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
๓. ความอดทนและอดกลั้น
๔. ความมีน้ำใจต่อหมู่คณะและรู้จักสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกจากใจ

คุณธรรมดังกล่าวนี้ตรงกับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ คือ ฆราวาสธรรม ๔ อันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะเจริญไปเป็นคุณธรรมเบื้องสูงอีกมากมายเป้าหมายที่สำคัญในการฝึกปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ฝึกเพื่อละจากความชั่ว แล้วตั้งอยู่ในคุณธรรมความดี ยังจิตของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอ

วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2556 02:53

วัฒนธรรมชาวพุทธ-ศาสนพิธี-การกรวดน้ำ

Written by


การกรวดน้ำมีมาก่อนพุทธกาล

วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2556 02:25

วัฒนธรรมชาวพุทธ-ศาสนพิธี-การประเคนของ

Written by


การประเคน หมายถึง การมอบให้ด้วยความเคารพ


ศาสนพิธีต่าง ๆ ช่วยทำให้ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาของ...


มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่กันเป็นกลุ่ม
เป็นเผ่า เป็นชนชาติ...


ในการร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น
ควรรักษาจังหวะและความเร็ว...


นิยมนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบ
ประนมมือเยื้องด้าน...


ถ้านั่งเก้าอี้อยู่หากพระสงฆ์เดินมานิยมลุกขึ้นยืนรับ เมื่อท่านเดินผ่านมาตรงหน้า นิยมน้อมตัว...


การกราบ (อภิวาท)  เป็นการแสดง
ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนสูงสุดกว่า


มารยาทหมายถึง ระเบียบแบบแผน หรือขอบเขตอันเป็น


คือสถานที่ที่คนในสงคมใช้ร่วมกัน
ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของคนใด...

Page 1 of 3